Volejte zdarma 800 10 30 10

Téma: Daně spojené s bydlením

 • Daň z příjmu při pronájmech

Tuto daň platí každý, komu vzniká u příjmu z pronájmu své nemovitosti zisk – tj. rozdíl mezi náklady a příjmy. Pokud je pronajímatel zaměstnancem, je povinen jednou ročně do konce března podat na finanční úřad speciální daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období. Pokud je pronajímatel podnikatelem, přičítá svůj zisk ke svým ostatním příjmům z podnikání a zdaňuje je formou jednoho daňového přiznání podaného na finanční úřad jednou ročně do konce března. Od daně z příjmů neexistuje osvobození. Daň z příjmů dnes činí 15 %.


 • Daň z nabytí nemovitých věcí

Ta se platí při každém úplatném převodu nemovitosti na jinou osobu, činí 4 % z kupní nebo odhadní ceny určené znaleckým posudkem, a to z té, která je vyšší. Daň z převodu nemovitosti platí podle zákona prodávající a je povinen ji zaplatit do tří měsíců od provedení vkladu vlastnického práva na katastrálním úřadě. Pokud by to neudělal, pak přechází povinnost zaplacení této daně na ručitele, kterým je kupující. Proto je dobré daň z převodu nemovitostí dát hned po uzavření kupní smlouvy rovnou do úschovy notářské, advokátní či realitní kanceláře. Naše kancelář nabízí bezplatnou úschovu daně z převodu nemovitostí, kterou za prodávajícího uhradíme, tak aby měl kupující jistotu, že daň z převodu nemovitosti je skutečně zaplacena, a současně aby byl klidný i kupující, že nezaplacenou daň od něj nebude vymáhat finanční úřad. Naše realitní kancelář touto službou chrání kupujícího.

Osvobození od placení daně z převodu nemovitosti je omezeno pouze na pár výjimek, které se týkají především nemovitostí ve vlastnictví státu. Řídí se zákonem o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti, § 20.


 • Daň z převodu nemovitosti u družstevních bytů

U družstevních bytů se daň z převodu nemovitostí neplatí, protože se zde nepřevádí vlastnictví bytu, ale převádějí se členská práva a povinnosti, a právo uzavřít nájemní smlouvu. Za převod členských práv a povinností se platí poplatek družstvu, který se obvykle pohybuje mezi 4 – 15 tisíci Kč.


 • Daň dědická a darovací

Od daně dědické můžete být osvobozen v případě, že k dědění dochází mezi osobami zákonem zařazenými v tzv. 1. a 2. skupině příbuzenství (rozdělení skupin viz. níže podle Zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti).

3. příbuzenská skupina platí darovací daň ve výši 7 % a dědickou daň, která se stanovuje podle výše dědictví.


 • Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
 • Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
 • Do I. skupiny patří: příbuzní v řadě přímé a manželé.
 • Do II. skupiny patří:
  a) příbuzní v řadě pobočné (§ 117 občanského zákoníku) a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
  b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
 • Do III. skupiny patří: ostatní fyzické osoby a právnické osoby.